Sửa chữa DCS400, DCS500, DCS550

Sửa chữa DC converter của ABB: DCS400, DCS500, DCS550

Chúng tôi sửa thành công hầu hết các lỗi trên DCS400:

- E01: COMM LOSS - Internal FPROM checksun error - Lỗi bộ nhớ ROM

- E02: COMM LOSS - Reserved for External FPROM checksum error - Lỗi bộ nhớ ROM

- E03: COMM LOSS - Internal error in even address of RAM - Lỗi RAM

- E04: COMM LOSS - Internal error in odd address of RAM - Lỗi RAM

- F6: Typecode Read Fault - Sai mã

- F7: Converter Overtemp - Bộ điều khiển bị quá nhiệt

- F8: Motor Overtemp - Động cơ bị quá nhiệt

- F9: Mains Undervoltage - Điện áp phần lực bị thấp

- F10: Mains Overvoltage - Điện áp phần lực cao quá

- F11: Mains Sync Fault - Lỗi động bộ 3 pha.

- F12: Field Undercurrent - Dòng kích từ không có

- F13: Field Overcurrent - Quá dòng kích từ

- F14: Amature Overcurrent - Quá dòng phần ứng

- F15: Amature Overvoltage - Quá áp phần ứng

- F18: Overspeed - Quá tốc độ


Lắp đặt sau sửa chữa.

Back to top